ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങ് പഠിക്കാം | Accounting Basics in Malayalam | Accounting Rules

https://www.youtube .com/watch?v=0l4Aah8Lrp4

ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയുവാനും ചേരുന്നതിനും നേരിട്ട് WhatsApp മെസ്സെജ് അയക്കുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക! https://wa.me/message/KD5EYIFM3QIOF1 About this Video: Basic Accounting: Chapter 1 Discussing about: Debit and Credit, Assets, Liabilities, Revenue, Equity, Chart of Accounts, General Ledger, Trail Balance, Journal, Journal Entries, Rules of Accounting, Real Account, Nominal Account, Personal Account, Income statement, Balance sheet etc… Accounting Course Includes: Introduction to Accounting Journal Voucher Ledger Trial Balance Trading Account Profit & Loss Account Balance Sheet Outstanding Expenses Prepaid Expenses Accrued | Outstanding Income Income Received in Advance Depreciation Dep. Methods : Straight Line Dep. Methods : Diminishing Dep. Adjustments : Addition Dep. Adjustments : Sale of Assets Bad Debts Bad Debts Provision Bad Debts Recovered More Terms in Accounting Tally Course Includes: Company Creation Accounts Info | Inventory Info Accounting & Inventory Vouchers Banking & Reports Features & Configuration Creation : Group & Ledger Creation : Stock | Units |Categories Voucher : Receipt & Contra Voucher : Payment & Journal Voucher : Purchase Voucher : Sales Credit Note & Debit Note Voucher : Purchase Order Voucher : Sales Order Voucher : Delivery Note Voucher : Receipt Note Voucher : Rejection Out Voucher : Rejection In Voucher : Stock Journal Voucher : Physical Stock Processing One Year Transactions Monthly Transactions Finalization Entries GST | VAT Entries MIS Reports

28 thoughts on “ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങ് പഠിക്കാം | Accounting Basics in Malayalam | Accounting Rules”

  1. Sir ഒരു doubt, arun എന്നൊരു വ്യക്തി കൈയിൽ നിന്ന് ഞൻ 4000rs സാധനം വാങ്ങി കടത്തിനു 100rs സാധനം return ചെയ്തു, final settlement ഇൽ ഞൻ 3800rs കൊടുത്തോളു… That means enk arun 100discount തന്നു… അങ്ങനെ angl discount തന്നെ entry എങ്ങനെ arkm..

  2. അക്കൗണ്ടൻസി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയാം. എന്നാൽ തിയറിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ കിട്ടിയത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ്

  3. Ollath parayalo plus one comerce kitty avdun onnum manasilavathond pedich ody humanities edth eppa tallyk ponn avde chennapo dha kedakun avar nthokeyo paranj njn nthokeyo kett nthan enikum ariyathila avarkum araiyathila e class kandapozha nalla clear aye sir plus one ondarne nte life sett ayene paranjat karyam ella varanolath vazhi thangathilla thanku sir

Leave a Comment